Nhãn Dán Trong Đèn Báo Và Điều Khiển: 

bao gồm nhãn và các bộ phận giữ nhãn dán

He thong ghi nhan cho nut nhan