Hệ Thống Ghi Nhãn Cho Hộp Đấu Dây: 

thích hợp với hộp dấu dây của nhiều nhà sản xuất.

He thong ghi nhan hop dau day